آموزش با واقعیت افزوده به سبک آرمکس

به گزارش مجله سامی، درک انسان از محیط، محدود به حواس پنج گانه اوست و یکی از اصلی ترین حواسی که منجر به درک بهتر از محیط پیرامون ما می گردد، حس بینایی است؛ اما هنگامی که یک فرد هِدست واقعیت مجازی (VR سرواژه Virtual Reality) را بر روی سرش می گذارد، محیطی غیرواقعی را می بیند که بر اساس تغییر موقعیت بدنش تغییر می نماید و ذهن انسان پس از مدتی می پذیرد که در یک محیط واقعی قرار گرفته است.

آموزش با واقعیت افزوده به سبک آرمکس

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

محیطی که به یاری نرم افزارهای واقعیت مجازی و فقط در دنیای داخل هدست مخصوص واقعیت مجازی به وجود می آید.

علاوه بر این با استفاده از ابزارک های مختلف می توان حواس دیگر را نیز تحت تأثیر قرارداد تا با ادغام همه حواس، تجربه کامل تری برای کاربر به وجود بیاید؛ اما فناوری دیگری که این روزها هواداران زیادی هم پیدا نموده و به موازات واقعیت مجازی پیش می رود، فناوری واقعیت اضافه نموده (AR سرواژه Augmented Reality) است.

ترکیب همزمان دنیای واقعی و عناصر مجازی، مفهوم واقعیت اضافه نموده را شکل می دهد. در واقعیت اضافه نموده، تصاویر واقعی محیط از طریق دوربین گوشی هوشمند دریافت شده و به همان شکل بر روی صفحه آن نمایش داده می گردد؛ در کنار تصاویر واقعی، عناصر رایانه ای مانند متن، تصویر، صوت، فیلم، مدل سه بُعدی، انیمیشن و ... را می توان به محیط واقعی افزود، چنانکه گویی این عناصر بخشی از دنیای واقعی هستند! در این فناوری، محیط پیرامون عمدتاً با سنسورها پایش شده و از طریق واحد پردازنده پردازش می گردد؛ سپس فراوریات رایانه ای از طریق یک رابط تعاملی با عناصر محیطی درهم آمیخته می گردد و تصاویری را به وجود می آورد که به عنوان یک دنیای واقعی درک می گردد.

در این رابطه شرکت بومی سازان فناوری های پیشرفته تسنیم، که براساس مخفف شده نام و نام خانوادگی بنیانگذارش با نام تجاری بهسامان شناخته می گردد، با هدف بومی سازی فناوری واقعیت اضافه نموده (AR) و به کارگیری از آن در حوزه آموزش، خدمات شایان توجهی ارائه می نماید.

بهزاد سامانی، مدیرعامل شرکت بهسامان در مورد نحوه شکل گیری این شرکت دانش بنیان به جام جم می گوید: در دنیا با گسترش فناوری واقعیت اضافه نموده و ورود آن به حوزه آموزش، شاهد اتفاقات نوین و جذابی در این حوزه هستیم. اما متأسفانه این فناوری در کشورمان هنوز آن چنان که باید، رواج پیدا ننموده است؛ بنابراین در شرکت بهسامان تصمیم گرفتیم واقعیت اضافه نموده را وارد دنیای آموزش کنیم و محتوای درسی را که تا پیش از این به صورت دوبُعدی و در قالب متن به دانش آموزان و دانشجویان ارائه می شد به شکل سه بُعدی و با امکانات ویژه برای درک بهتر و عمیق تر مطالب درسی، در اختیارشان بگذاریم. من برای اولین بار در سطح دانشگاههای فنی و مهندسی کشور، فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت اضافه نموده را در دانشگاه الزهرا (س) و برای تدریس بعضی از مباحث مهندسی مکانیک به کار بردم و خوشبختانه با بازخوردهای بسیار مثبتی روبرو شدم و استقبال خوبی از آن صورت گرفت.

مؤسس بهسامان، استفاده از واقعیت اضافه نموده را مقرون به صرفه تر از واقعیت مجازی می داند و اشاره می نماید: در فناوری واقعیت مجازی، کاربر باید حتما از هِدست استفاده کند و هدست های پیشرفته ای که درک دلپذیرتری از واقعیت مجازی را ارائه می نمایند بسیار گران هستند. همچنین یکی از مسائل رایج در استفاده از واقعیت مجازی، حس به هم خوردن تعادل و حالت تهوعی است که اغلب کاربران در اثر استفاده از هدست دچار آن می شوند؛ در حالی که واقعیت اضافه نموده به زیرساخت و تجهیزات خاصی احتیاج ندارد و تنها ابزاری که برای استفاده از آن باید در اختیار داشت، گوشی هوشمند است و این روزها کمتر کسی را می توان پیدا کرد که آن را نداشته باشد.

محصولات واقعیت اضافه نموده

شرکت بهسامان فراوریات خود در بخش واقعیت اضافه نموده را با طراحی و ساخت چند محصول آموزشی آغاز کرد. مدیرعامل این شرکت درباره فراوری اپلیکیشن های واقعیت اضافه نموده می گوید: اولین محصول ما در این حوزه، اپلیکیشنی بود که بچه ها می توانستند با استفاده از آن، حیوانات مختلفی را در منزل شبیه سازی نمایند. این اپ در کافه بازار ارائه شد و استقبال خوبی هم از آن صورت گرفت. پس از آن سراغ مباحث علمی رفتیم و به عنوان نمونه اپلیکیشنی را فراوری کردیم که کاربر می توانست با آن منظومه شمسی را در قالب واقعیت اضافه نموده مشاهده کند و اطلاعات مفیدی درخصوص آن کسب کند. همچنین باز هم در حوزه بچه ها، نرم افزاری را طراحی کردیم که نقاشی ای که کودک بر روی کاغذ کشیده بود را اسکن می کرد و آن را به صورت سه بُعدی درآورده و در اختیار کودک می گذاشت. یکی دیگر از محصولات ما نرم افزار واقعیت اضافه نموده نماز بود که برای اولین بار در دنیا، نماز را با فناوری واقعیت اضافه نموده آموزش می داد. این اثر جوایز متعددی در مسابقات ملی اخذ نمود و مورد استقبال خوبی قرار گرفته بود، ولی به دلیل بعضی از مسائل درنهایت تجاری نشد و بعدها نرم افزارهای مشابهی در این زمینه فراوری و روانه بازار شدند.

بهسامان پس از فعالیت هایی که در بخش واقعیت مجازی و همچنین در بخش های مختلفی از واقعیت اضافه نموده مانند آموزش، گردشگری، تبلیغات و ... تجربه کرد، تصمیم گرفت توان خود را روی یک زمینه متمرکز کند و به صورت تخصصی به آن بپردازد؛ از این رو بیشترین پروژه های این شرکت در راستای اهداف آموزشی و علمی اجرا شده اند. این شرکت در زمینه رباتیک نیز فعالیت هایی داشته که اختراع ربات آشپز و چندین اختراع ثبت شده دیگر، حاصل فعالیتهای این شرکت در این زمینه است.

چشم انداز بهسامان

به گفته مدیر عامل بهسامان، زمانی که شرکت مپنا آغاز به فعالیت در زمینه ساخت خودروهای برقی و زیرساختهای شارژ کرد، او همکاری با این مجموعه را در مرکز توسعه خودروهای برقی و زیرساختها آغاز و از سرور سرویس های متصل گرفته تا اپلیکیشن و وبسایت را در این بخش راه اندازی کرد. سامانی درباره این همکاری و بازشدن چشم اندازی برای توسعه فعالیت های این شرکت، به جام جم می گوید: درواقع این همکاری آغاز مسیری شد که طی آن تصمیم گرفتیم فعالیت های بهسامان را بیشتر به سمت فناوری های نوین مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و داده کاوی سوق دهیم. امیدواریم در آینده ای نه چندان دور، بتوانیم پلتفرم جامعی ایجاد کنیم که علاوه بر پاسخگویی به احتیاجهای داخلی کشور، نیم نگاهی هم به مبحث صادرات خدمات به کشورهای دیگر داشته باشیم.

ویژگی های آرمکس

یکی از بارزترین ویژگی های اپلیکیشن آرمکس که اَپ اختصاصی شرکت بهسامان در حوزه واقعیت اضافه نموده محسوب می گردد، 100 درصد ایرانی بودن آن است.

بنیانگذار بهسامان در این خصوص می گوید: در دنیا چند پلتفرم ارائه دهنده واقعیت اضافه نموده وجود دارد که شرکت های داخلی فعال در این حوزه، معمولا اشتراک این پلتفرم ها را خریداری نموده و به عنوان واسطه، خدمات واقعیت اضافه نموده را به کاربران ایرانی ارائه می دهند. در چنین حالتی علاوه بر خروج ارز از کشور، در هنگام بروز مشکل یا قطع شدن سرویس اینترنت، امکان استفاده از این خدمات وجود نخواهد داشت.

سامانی در ادامه تصریح می نماید: مزیت ما در مجموعه بهسامان این است که پیروز به راه اندازی سرورهایی در کشور شده ایم که کاملا مشابه با سرورهای خارجی هستند و همه بسترهای موجود مانند وبسایت و اپلیکیشن را نیز از صفر تا صد بومی سازی نموده ایم تا حتی یک دلار هم از مملکت خارج نگردد.

ویژگی شاخص دیگری که می توان برای پلتفرم آرمکس مطرح نمود، ساختار سه وجهی آن است که برای اولین بار در کشور اجرا شده است؛ در این پلتفرم افرادی که می خواهند با استفاده از واقعیت اضافه نموده مطلبی را آموزش دهند، افرادی که می خواهند از طریق این فناوری موضوعی را فرابگیرند و همچنین فراورینمایندگان محتوای واقعیت اضافه نموده باهم ارتباط پیدا می نمایند.

برای مثال یک معلم سرفصل های درسی را در این قالب به دانش آموزانش ارائه می نماید و دانش آموزان نیز در همین بستر، دروس شان را فرا می گیرند. در کنار همه این فرآیندها، حجم زیادی از محتوای رایگان نیز فراوری می گردد که در اختیار عموم قرار می گیرد.

فراز سهیلی آزاد - نشان ایرانی 2 / روزنامه خبرنگاران

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 17 خرداد 1400 بروزرسانی: 17 خرداد 1400 گردآورنده: samitm.ir شناسه مطلب: 1672

به "آموزش با واقعیت افزوده به سبک آرمکس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آموزش با واقعیت افزوده به سبک آرمکس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید